Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
HTML версия книгиЭко Тур Инфо №31 Страница 1
Чтобы смотреть книгу во Flash, необходим Flash Player 8 или старше, а также Javascript должен быть включен. Скачать Flash Player можно здесь

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Географічний факультет
Науковий збірник Еко Тур Інфо Випуск №31 Квітень 2020 при підтримці Центра Командної Взаємодії "Еко Тур"

Министерство образования и науки Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Географический факультет. Научный сборник Эко Тур Инфо Выпуск №31 Апрель 2020 при поддержке Центра командного взаимодействия "Эко Тур"

Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Geography. Collection of Scientific Papers Eco Tour Info Issue 31 April 2020 with the support of the Center team interaction "Eco Tour"

Тридцять перший випуск Наукового збірника Еко Тур Інфо

Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

УДК 911.3: 796.5 (100) (477)

ББК 65.04

Рецензенти: Шищенко П.Г., чл.-кор. НАПНУ, д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки України; Масляк П.О., д. геогр. н., проф.

Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2020 (2). – Вип. 31. – 79 c.

У збірнику висвітлено актуальні питання географії рекреації та туризму, географії України та географічного краєзнавства, конструктивної географії та раціонного використання природних ресурсів. Для фахівців сфери планування природокористування та охорони природи, організації подорожей та екскурсій, наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

Відповідальний редакторОлійник Я.Б., акад. НАПНУ, д. екон. н., проф., засл. діяч науки і техніки України (відп. ред.)

Заступник Відповідального редактораДмитрук О.Ю., д. геогр. н., проф.

Редакційна колегія: Аріон О.В. к. геогр. н., доц., (відп. секретар); Бейдик О.О., д. геогр. н., проф.; Герасименко Н.П., д. геогр. н., проф.; Гродзинський М.Д. акад. НАНУ, д. геогр. н., проф.; Доценко Л.М., д. геогр. н., проф.; Любіцева О.О., д. геогр. н., проф.; Мезенцев К.В., д. геогр. н., проф.; Самойленко В.М., д. геогр. н., проф.; Смирнов І.Г., д. геогр. н., проф.; Сніжко С.І., д. геогр. н., проф.; Хільчевський В.К., д. геогр. н., проф., засл. діяч науки і техніки України; Яценко Б.П., д. геогр. н., проф.

Адреса редакційної колегії: м. Київ, МСП-680, проспект Глушкова, 2-а. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України, тел. 521-33-72.

Рекомендовано до друку Вченою радою географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 квітня 2020 р., протокол № 9

 

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат та інших відомостей.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013

© Еко Тур Інфо, 2013